ขั้นตอนสำคัญที่หลายคนมองข้ามเมื่อต้องสวดมนต์

การสวดมนต์ ถึงแม้จะฟังดูขัดแย้งกับการเล่นคาสิโน แต่เชื่อเถอะว่าทุกครั้งที่เล่นพนันก็ต้องใช้โชคและบุญด้วยเหมือนกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเล่นคาสิโนออนไลน์รูปแบบไหนก็ต้องหมั่นสวดมนต์ทำบุญอยู่เสมอ เพื่อเป็นการต่อบุญให้กับตัวเองและเสริมสร้างบารมีเพื่อให้มีโชคสม่ำเสมอ วันนี้เรามีบทสวดมนต์ที่น่าสนใจช่วยเพิ่มบุญบารมี

บทที่ 1 คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย ดังนี้ อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทที่ 2 บทกราบพระรัตนตรัย ดังนี้ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) สุปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆะนะมามิ. (กราบ)

บทที่ 3 นมัสการพระพุทธเจ้า ดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ)

บทที่ 4 บทมงคลสูตร (ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคล)
เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะ โข อัญญะตะรา เทวะตา
อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตวา เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ
อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ
พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิต านัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนีย านัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ มาต าปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ
หลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วให้กล่าวคำแผ่เมตตาแล้วนั่งสมาธิ จะช่วยเพิ่มพลังบุญได้เป็นอย่างดี